• 22:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,24 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,24 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,24 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,24 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,725,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,725,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  جمعه,24 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:55

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,108,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,115,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:25

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,532,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:50

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:20

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:45

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:30

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,603,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,23 آبان

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی